മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്കിത്തിരി Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    അഗ്നിഹോത്രി, അഗ്നി യജനം ചെയ്ത മലയാളബ്രാഹ്മണന്‍ (കേരളത്തില്‍ പറയപ്പെടുന്ന പേര്‍).
    A Namboodiri who has performed, Agnistoma (Yaga).
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അക്കിത്തിരി(നാമം):: അഗ്നിയജനം ചെയ്ത മലയാളബ്രാഹ്മണന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷഭാരം, ഇടന്തിരിച്ചില്‍, പറണ്ട, രൂഷണം, കൃശോദര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean