മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്കാള്‍ Edit
    ജ്യേഷ്ഠത്തി, അക്ക
    elder sister


Entries from Datuk Database

അക്കാള്‍(നാമം):: അക്ക, ചേച്ചി
അക്കാള്‍(നാമം):: ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി, മൂധേവി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ smirch, അകത്തുക, ബഹിരിന്ദ്രിയം, വസുമത്ത്, പിണ്ടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean