മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്കരംകൊല്ലി Edit
    ഒരു ചെടി, അമല്പൊരി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catchword, dichromic, ഭൂരിപ്രയോഗം, , വര്‍ഷ്മാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean