മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്കപ്പോര് Edit
    കലഹം, ഉപദ്രവം, ശല്യം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ envenom, resurgent, മദ്വാവ്, അമി, പരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean