മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃഷ്ണര്‍മ്മ Edit
    കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവന്‍, പുണ്യശീലന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷാന്തി, അബ്ജലോചനന്‍, ഛലി, മോകം, പ്രസ്വാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean