മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃഷ്ണധനം Edit
    ദൗഷ്ട്യത്താല്‍ സമ്പാദിച്ചതല്ലാത്ത പണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cream, dialect, അനന്തശ്രീ, ആലഭനീയ, ഫേനവാഹി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean