മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃഷ്ടപച്യ Edit
വിശേഷണം
    താനേ വളര്‍ന്നുവരുന്ന


അകൃഷ്ടപച്യ
(വിപരീതം) കൃഷ്ടപച്യ


Entries from Datuk Database

അകൃഷ്ടപച്യ(വിശേഷണം):: താനേ വളര്‍ന്നുവരുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dehydrate, വിദാരം, അഞ്ചല്‍, അമയ്ക്കുക, അപ്രധാനന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean