മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃശ Edit
    മെലിഞ്ഞതല്ലാത്ത, തടിച്ച,ക്ഷീണിച്ചതല്ലാത്ത, വലിയ, കുടത്ത, ഊക്കുള്ള


Entries from Datuk Database

അകൃശ(വിശേഷണം):: തടിച്ച, മെലിഞ്ഞതല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ intently, അപസംഗമനം, അദ്ധ്വാവ്, അനിവൃത്ത, മാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean