മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃപാലു Edit
    കൃപയില്ലാത്ത ദയയില്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accrete, ആദര്‍ശകം, ഭാനുജന്‍, മുദ്ഗഭുക്ക്, അരണ്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean