മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃന്തനം Edit
    മുറിക്കാതിരിക്കല്‍.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മകിഴ്, അപനെറി, ചെന്തിരുമങ്ക, അഗ്രാവരണം, ഉന്നി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean