മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃത്നു Edit
    മിടുക്കില്ലാത്ത, വേല ചെയ്യാന്‍ ശേഷി ഇല്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അകൃത്നു(വിശേഷണം):: മിടുക്കില്ലാത്ത, ശക്തിയില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ transmissible, അകിശോര, ബാലഗര്‍ഭിണി, ഭഗാധാനം, വിലേപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean