മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകൃതഘ്ന Edit
    ഉപകാരം മറന്നിട്ടില്ലാത്ത നന്ദിയുള്ള


അകൃതഘ്ന Edit
    ഉപകാരം മറന്നിട്ടില്ലാത്ത, നന്ദിയില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അകൃതഘ്ന(വിശേഷണം):: ഉപകാരസ്മരണയുള്ള, നന്ദികെട്ടതല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cogitate, collector, അണുകന്‍, അതിമോഘ, ഇങ്ങിനെ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean