മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകുലീന Edit
    നല്ല വംശത്തില്‍ ജനിക്കാത്ത, നീചകുലത്തിലല്‍ പിറന്ന


Entries from Datuk Database

അകുലീന(വിശേഷണം):: നീചകുലത്തില്‍ പിറന്ന, ആഭിജാത്യമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അണികലം, അശ്മപുഷ്പം, ഇരിപ്പ്, പ്രമീളനം, ആവണക്കെണ്ണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean