മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകുലന്‍ Edit
    ശിവന്‍, നല്ല വംശത്തില്‍ ജനിക്കാത്തവന്‍


Entries from Datuk Database

അകുലന്‍(നാമം):: ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ officious, അടല്ക്കരി, അയോനി, അകല്, അനുഹാര്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean