മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകുത്സനം Edit
    നിന്ദിക്കാതിരിക്കല്‍, ശകാരിക്കാതിരിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടചങ്ങല, വൈശാഖദണ്ഡം, അപ്രതീക്ഷിതം, ആശി, കത്താര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean