മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകുതുകം Edit
    ഇത്സാഹമില്ലായ്മ, സന്തോഷമില്ലായ്മ, താല്പര്യമില്ലായ്മ


Entries from Datuk Database

അകുതുകം(നാമം):: ഉത്സാഹമില്ലായ്മ, സന്തോഷക്കുറവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ discursive, eye lid, octave, അഗ്രതഃ, അംസചലനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean