മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകുട്മള Edit
    വിടരാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമൃതലത, ഭദ്രാഗംകന്‍, ഓഷ്ഠ്യങ്ങള്‍, മയന്‍, അക്കാള്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean