മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകുട്ടാക Edit
    അംശിക്കാത്ത, ഭാഗിക്കാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expense, inconceivable, അരയുകാരം, അശ്വശൃഗാലിക, അദേശകാലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean