മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകിലെണ്ണ Edit
    അഗുരസാരതൈലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hobnob, ആശ്ലിഷ്യ, ചോരക്കാലി, ചുക്രിമാവ്, ആമിത്രി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean