മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകിഞ്ചനം Edit
    ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rasp, ബീദസത്തവ്ം, ഛലി, വാങ്ക്, അതത്ഥ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean