മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകിഞ്ചനം Edit
    ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disfranchisement, ബീജോര്‍വ്വി, കടിയന്‍, കുല്ലാ, വല്ലവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean