മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകാള Edit
    കറുത്തതല്ലാത്ത, തക്കകാലത്തല്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അകാള(-):: അകാല.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reputation, ആജന്‍, ഇങ്ങുട്, ബയ്യോട്ട്, വാദ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean