മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകാര്‍പ്പണ്യം Edit
    കൃപണഭാവം ഇല്ലായ്മ, പിശുക്കില്ലായ്മ, ആത്മബോധം, അജ്ഞാനരാഹിത്യം


Entries from Datuk Database

അകാര്‍പ്പണ്യം(നാമം):: പിശുക്കില്ലായ്മ
അകാര്‍പ്പണ്യം(നാമം):: ആത്മജ്ഞാനമുള്ള അവസ്ഥ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇക്ഷുചാപന്‍, വൈതാനികം, മൂഷി, അണിഷ്ഠ, ആക്രാന്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean