മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകാരുണ്യം Edit
നാമം
    ദയവില്ലായ്മ, കൃപയില്ലായ്മ


Entries from Datuk Database

അകാരുണ്യം(നാമം):: കാരുണ്യമില്ലായ്മ. ദയയില്ലായ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ icon, അവതാരക, ഭന്ദിലന്‍, വയം, അചേഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean