മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകസ്മാത് Edit
    കാരണം കൂടാതെ, യാദൃച്ഛികമായി, പെട്ടന്ന്


അകസ്മാത് Edit
    കാരണം കൂടാതെ, യാദൃശ്ചികമായി


അകസ്മാത് Edit
    പെട്ടെന്ന്, യാദൃശ്ചികമായി
    suddenly, accidentally


Entries from Datuk Database

അകസ്മാത്(അവ്യയം):: പെട്ടെന്ന്, യാദൃച്ഛികമായി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vertex, ആക്ഷരാദന്‍, ആനാസം, ഇന്ദഗോപം, പ്രാണാധീശ്വരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean