മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകവിതളള്‍ Edit
    അകത്തേ ഇതള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രസാധിക, പാലഹവം, യിയാസ, മടിച്ചി, മുണ്ട്കൊട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean