മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകവിതളള്‍ Edit
    അകത്തേ ഇതള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകരുണം, പ്രാണനാഥന്‍, അവിചാരിതം, അതിഗൂഢം, ഇടുക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean