മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകവാള്‍ Edit
    മസൂരിയുടെ ഉപദ്രവവിശേഷം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bacon, ഇന്ദ്രയവം, അസല്‍, അശ്വരഥം, ആജ്ഞ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean