മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകള Edit
വിശേഷണം
    കലകളില്ലാത്ത, അംശങ്ങളില്ലാത്ത, നിഷ്കളമായ.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ballot, hosier, rectal, ചിമിട്ട്, മോട്ടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean