മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകല്പ Edit
    സാദൃശ്യമില്ലാത്ത, ദുര്‍ബലമായ
    incomparable, weak


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hassle, limpet, അട്ടസ്ഥലി, അംശസവര്‍ണ്ണനം, ഭണ്ഡാകാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean