മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകല്ക്ക Edit
    അശുദ്ദിയില്ലാത്ത, എണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ മുതലായവയുടെ മട്ട് ഇല്ലാത്ത, പാപമില്ലാത്ത, കല്ക്കം ഇല്ലാത്ത, തെളിവുള്ള, നിര്‍മലമായ


അകല്ക്ക Edit
    നിലാവ്, നിര്‍മലപ്രകാശം, നിഷ്കളങ്കമായത് എന്നര്‍ത്ഥം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ subclass, watch, അര്‍ശോഘ്നം, പ്രപദിക്കുക, ഗൗതമന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean