മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകല് Edit
    മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തരം ഉരുണ്ട വിളക്ക്, മണ്‍ചെരാത്,


അകല് Edit
    അകലുക, ദൂരെയാവുക, വിട്ടുമാറുക


അകല Edit
    അംശമല്ലാത്ത, മുഴുവനായ, കലകളില്‍ നൈപുണ്യമില്ലാത്ത
    without parts, whole,, unskilled in arts


Entries from Datuk Database

അകല(വിശേഷണം):: അംശമല്ലാത്ത, മുഴുവനായ, (പരമാത്മാവിന്‍റെ വിശേഷണം)
അകല(വിശേഷണം):: കലകളില്‍ നൈപുണ്യമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hemi, prurient, അവൈഷ്ണവ, പ്രാദ്ധ്യയനം, മുളവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean