മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകലന്‍ Edit
    ഈശ്വരന്‍, കലകള്‍, ഇല്ലാത്തവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ glean, in effect, അപ്രാജ്ഞ, അസ്ഥിജിഹ്വ, ഘടകപദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean