മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകരണ Edit
    അകൃതിമമായ, അവയവമില്ലാത്ത, അഖണ്ഡമായ


Entries from Datuk Database

അകരണ(വിശേഷണം):: കൃത്രിമമല്ലാത്ത, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ toffy, veracious, അഗ്നീനധനം, ബക, വേപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean