മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകഥക Edit
വിശേഷണം
    കഥ പറയാത്ത, സംസാരിക്കാത്ത.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അകഥക(വിശേഷണം):: കഥ പറയാത്ത
അകഥക(വിശേഷണം):: സംസാരിക്കാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grid, മണല്‍വാരി, അകോവിദ, അകാമദ, ഭദ്രാകരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean