മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകത്തോന്‍ Edit
    വീട്ടുവേലക്കാരന്‍
    a domestic servant


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fathom, grave, ആണ്ടിക്കളി, ബുദ്ധം, മൃദവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean