മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അകതാര Edit
നാമം
    ആയുധത്തിന്റെ അകത്തെ വായ്ത്തല, കളരിപ്പയറ്റില്‍ പ്രതിയോഗിയുടെ വലതുവശം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രയോഗം.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ earliest, അഷ്ടാവക്രന്‍, ആജം, മനുജപതി, അടിക്കണ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean