മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഹതി Edit
    സമ്മാനം, ഇനാം ദാനം, പ്രാദേശനം, കഷ്ടപാട്


അംഹതി Edit
    ദുരിതം, ദുഃഖം, ഉല്‍ക്കണ്ഠ, രോഗം
    distress, anxiety, illness


Entries from Datuk Database

അംഹതി(നാമം):: ദുരിതം, രോഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bizarre, brigadier, അകക്കോയ്മ, ആഹിതലക്ഷണന്‍, ഇരട്ടപ്പടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean