മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംസശോഷം Edit
    ഒരു വാതവ്യാധി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ യഥാകല്പനം, ഒത്തുനോക്കുക, ആഭീല, പ്രകീര്‍ണ്ണകേശി, പാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean