മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംശുശാലി Edit
    സൂര്യന്‍, കിരണങ്ങള്‍കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്നവന്‍
    sun


അംശുശാലി Edit
    സൂര്യന്‍
    the Sun


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aggression, selected, airless, ഇരുപ്പ, പ്രോഗസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean