മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംശുല Edit
    പ്രകാശമുള്ള, കിരണങ്ങളുള്ള


അംശുല Edit
    പ്രകാശമുള്ള, ശോഭയുള്ള
    shiny, glittering


Entries from Datuk Database

അംശുല(വിശേഷണം):: പ്രകാശമുള്ള, ശോഭയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ asleep, ആര, അമൃതഗര്‍ഭം, അബുധ്നം, പട്ടിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean