മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംശുതാപനന്‍ Edit
    മഹാബലിയുടെ നൂറു പുത്രന്മാരിലൊരാള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ apex, അരിത്രം, അധിനിദ്രം, പ്യായിത, ചകുതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean