മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംശുജാലം Edit
    രശ്മികൂട്ടം, പ്രകാശത്തിന്റെ അതികത


അംശുജാലം Edit
    കിരണസമൂഹം
    group of rays


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decompose, അശോധ്യ, ആയില്‍, പ്രതമകന്‍, മുക്കണ്ണന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean