മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംശപത്രം Edit
    ഭാഗപത്രം


അംശപത്രം Edit
    പ്രമാണം, ഉടമ്പടി, ഭാഗപത്രം
    document, will


അംശപത്രം Edit
    ഭാഗപത്രം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ careerist, lintel, sloop, അഗ്നിപരിചരണം, ആഗവീനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean