മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംശക്കൂറ് Edit
    ശേഷ്ഠത, ഉയര്‍ന്ന പദവി


അംശക്കൂറ് Edit
    ഔന്നത്യം, ശ്രേഷ്ഠത
    greatness


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neglectfully, arcade, പരിമാ, സ്ഫടിക, സഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean