മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഭോധിപാനം Edit
    അധികമായ ജലപാനം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ shampoo, sibyline, അയ്ന്തോളം, അല്പശമി, ഇടത്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean