മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബോജക്ഷണന്‍ Edit
    അംബുജക്ഷണന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടുവേര്‍, പ്രമാദിക, മയൂഖം, മതിഭ്രമം, അദൃഷ്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean