മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബുവാസി Edit
    പൂപ്പാതിരി


Entries from Datuk Database

അംബുവാസി(നാമം):: പൂപ്പാതിരി, പാതിരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ popularize, അഗ്നിമരം, ഓകപതി, അലക്കുക, പരഗതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean