മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബുധിപ്രസവ Edit
    കറ്റുവാഴ


Entries from Datuk Database

അംബുധിപ്രസവ(നാമം):: കറ്റാര്‍വാഴ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ procession, spurner, അയമതി, അദൂരവര്‍ത്തി, അങ്ങനെഇങ്ങനെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean