മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബുകീശം Edit
    ഒരു ജന്തു, അംബുകൂര്‍മ്മം


Entries from Datuk Database

അംബുകീശം(നാമം):: കടല്‍പ്പന്നി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ decurrent, dotty, ചൊടിപ്പിക്കുക, വാരട, അചരമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean