മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബികനപുരം Edit
    ദേവീവനം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വേരം, മാഷന്‍, പ്രജനിക, പിണ, കോഷ്ഠശുദ്ധി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean