മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബഷ്ഠി Edit
    അംബഷ്ഠ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ purlieu, മഞ്ജുഷിക, അടയെ, അലസ, പ്രോച്ചാരിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean